معرفی پرتقاضاترین صنایع ایران

به گزارش مجله جاودان، خبرنگاران : سمت و سوی تزریق پول تا سرانجام اولین ماه فصل زمستان از مثبت شدن روند سرمایه گذاری در تمام گروه های بخش صنعت و معدن حکایت دارد. ارزیابی های صورت گرفته بیانگر آن است که در 10 ماه منتهی به دی سال جاری سرمایه پیش بینی گردیده برای جوازهای تاسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 16 درصد داشته و سرمایه محقق گردیده برای پروانه بهره برداری و گواهی کشف صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی به ترتیب رشد بیش از 17 و 32 درصدی را ثبت نموده اند.

معرفی پرتقاضاترین صنایع ایران

داده های اعلام گردیده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش بینی سرمایه گذاری در گروه های صنعتی به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی با سهم بیش از 22 درصد از کل گروه های صنعتی و بیشترین سرمایه محقق گردیده نیز درمدت زمان مورد بررسی به گروه ساخت فلزات اساسی با سهم بیش از 17 درصدی از سرمایه گذاری کل کشور اختصاص داشته است. مجموع سرمایه گذاری پیش بینی گردیده در مدت زمان مورد بررسی برای 16هزار و 62 فقره جواز تاسیس صادره، بالغ بر یک میلیون و 251 هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر سرمایه گذاری محقق گردیده در 10 ماه منتهی به دی سال جاری برای این بخش بیش از 224 هزار میلیارد ریال ثبت گردیده است. با توجه به آمار اعلام گردیده سهم گواهی کشف نیز از سرمایه گذاری صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی بیش از 594 میلیارد ریال بوده است.

آمار اعلام گردیده هر چند از رگردید سرمایه گذاری در 10 ماه منتهی به دی سال جاری حکایت دارد؛ اما بررسی آمار دی سال جاری نسبت به آذر ماه نشان دهنده آن است که روند سرمایه گذاری افت داشته که می توان این امر را به هدایت سرمایه گذاران به سمت صنایع کوچک تعبیر کرد. براساس آمار اعلام گردیده در دی سال جاری در مجموع 2060 فقره جواز تاسیس برای گروه های مختلف بخش صنعت صادر گردیده که در مقایسه با آذر رگردیدی بیش از 15 درصدی داشته است. اشتغال پیش بینی گردیده در دی نسبت به آذر ماه نیز رگردیدی حدود 25 درصد را ثبت نموده، اما روند سرمایه گذاری در مدت زمان مورد بررسی افتی حدود 21 درصدی داشته است.

صنایع جذاب برای سرمایه گذاران

ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی درباره صنایع جذاب برای سرمایه گذاران نیز نشان دهنده آن است که گروه های ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت کک و فرآورده های حاصل از نفت، ساخت فلزات اساسی، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی توانسته اند در رده صنایع جذاب برای سرمایه گذاران قرار گیرند و بیشترین سرمایه پیش بینی گردیده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص دهند. با توجه به آمار اعلام گردیده سرمایه گذاری پیش بینی گردیده برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در مدت زمان مذکور حدود 280 هزار میلیارد ریال است، مجموع مجوزهای صادره برای این گروه برابر با 1407 فقره بوده و اشتغال پیش بینی گردیده برای این گروه نیز برابر با 36 هزار و 170 نفر است. ساخت کک و فرآورده های حاصل از نفت نیز با اخذ 158 فقره جواز تاسیس و پیش بینی حدود 160 هزار میلیارد ریال سرمایه در جایگاه بعدی صنایع جذاب برای سرمایه گذاران قرار گرفته است، اشتغال پیش بینی گردیده برای این گروه برابر با 6 هزار و 881 نفر شغل است. برای گروه ساخت فلزات اساسی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 352 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری حدود 157 هزار میلیارد ریالی صادر گردیده، اشتغال پیش بینی گردیده برای این گروه برابر 17 هزار و 672 نفر شغل است. گروه سرمایه پذیر بعدی در مدت زمان مورد بررسی نیز به گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی تخصیص یافته، براساس آمار اعلام گردیده در مدت زمان مورد بررسی این گروه با اخذ 2 هزار و 432 فقره جواز تاسیس بیشترین تعداد جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص داده است. در مدت زمان مورد بررسی پیش بینی سرمایه برای این گروه نیز بالغ بر 131 هزار میلیارد ریال بوده و اشتغال پیش بینی گردیده برای این گروه نیز 56 هزار و 319 نفر شغل است. برای گروه ساخت سایر محصولات کانی و غیرفلزی نیز در 10 ماه منتهی به دی سال جاری 1884 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه حدود 80 هزار میلیارد ریالی صادر گردیده است، اشتغال پیش بینی گردیده برای این گروه نیز در دوره زمانی مورد بررسی برابر با 36 هزار و 29 نفر شغل است.

استان های جذاب برای سرمایه گذاران

آمارهای اعلام گردیده همچنین بیانگر آن است که استان های خوزستان، هرمزگان، یزد، بوشهر و فارس بیشترین سرمایه پیش بینی گردیده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده اند و توانستند در میان استان های جذاب برای سرمایه گذاران قرار گیرند. سرمایه پیش بینی گردیده برای استان خوزستان برای 569 فقره جواز تاسیس صادره بالغ بر 186 هزار میلیارد ریال است.اما سرمایه گذاری پیش بینی گردیده برای استان بوشهر نیز بالغ بر 52 هزار میلیارد ریال است که برای 199 فقره جواز تاسیس صادره پیش بینی گردیده است. استان یزد به عنوان سومین استان جذاب برای سرمایه گذاران نیز در این مدت موفق به اخذ 1266 فقره جواز تاسیس گردید و برای این استان نیز سرمایه ای حدود 54 هزار میلیارد ریال پیش بینی گردیده است. برای استان فارس نیز با اخذ 1206 فقره جواز پیش بینی سرمایه حدود 51 هزار میلیارد ریال ثبت گردیده است. اما در مدت زمان مورد بررسی برای مناطق آزاد و ویژه در مجموع 200 فقره جواز تاسیس با سرمایه حدود 169 هزار میلیارد ریال صادر گردیده است.

صنایع موفق در جذب سرمایه

از سوی دیگر ارزیابی صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده آن است که گروه های ساخت فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و محصولات غذایی و انواع آشامیدنی توانسته اند بیشترین سرمایه گذاری محقق گردیده را در مدت زمان مورد بررسی به خود اختصاص دهند. براساس آمار اعلام گردیده مجموع سرمایه محقق گردیده درمدت زمان مورد بررسی برابر با 224 هزار میلیارد ریال برای 4637 فقره پروانه بهره برداری صادره بوده که با توجه به آمار اعلام گردیده منتج به ایجاد 77هزار و 370 نفر شغل گردیده است. با توجه به آمار اعلام گردیده سرمایه گذاری محقق گردیده برای گروه ساخت فلزات اساسی در مدت زمان مذکور بیش از 38 هزار میلیارد ریال است، مجموع مجوزهای صادره برای این گروه برابر با 162 فقره بوده و اشتغال محقق گردیده برای این گروه نیز برابر با 5 هزار و 204 نفر شغل است. استخراج کانه های فلزی نیز با اخذ 16 فقره جواز تاسیس و پیش بینی حدود 33 هزار میلیارد ریال سرمایه در جایگاه بعدی صنایع موفق در جذب سرمایه قرار گرفته است، اشتغال پیش بینی گردیده برای این گروه برابر با 2هزار و 757 نفر شغل است.

برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 528 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 31 هزار میلیارد ریالی صادر گردیده، اشتغال صورت گرفته برای این گروه برابر 9هزار و 170 نفر شغل است. ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز در مدت زمان مورد بررسی با اخذ 429 فقره پروانه بهره برداری در جایگاه بعدی صنایع موفق در جذب سرمایه قرار گرفته است، براساس آمار اعلام گردیده حجم سرمایه محقق گردیده برای این گروه حدود 23هزار میلیارد ریال است. گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی نیز به عنوان پنجمین گروه در مدت زمان مورد بررسی موفق به اخذ 680 فقره پروانه بهره برداری گردیده است. براساس آمار اعلام گردیده در مدت زمان مورد بررسی برای این گروه سرمایه در حدود 19 هزار میلیارد ریال صورت گرفته و اشتغال محقق گردیده برای این گروه نیز 10 هزار و 945 نفر شغل است.

منبع: donya-e-eqtesad.com
انتشار: 28 مرداد 1397 بروزرسانی: 28 فروردین 1399 گردآورنده: javedandld.ir شناسه مطلب: 4

به "معرفی پرتقاضاترین صنایع ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی پرتقاضاترین صنایع ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید